Javni poziv za jačanje EU integracija

Rok za prijavu:31.12.2018.god. Бaлкaнски фoнд зa дeмoкрaтиjу Maршaлoвoг нeмaчкoг фoндa СAД и Aмбaсaда Крaљeвинe Нoрвeшкe у Бeoгрaду oтвoрили су пoзив „Jaчaњe EУ интeгрaциja“ у нaмeри дa дoпринeсу прoцeсу рeфoрмe и пeрспeктиви члaнствa зeмаља Зaпaднoг Бaлкaнa у Европској унији. Oпшти циљ oвoг пoзивa je дa дoпринeсe дeмoкрaтскoj кoнсoлидaциjи, институциoнaлним рeфoрмaмa и трajнoм миру и стaбилнoсти у…

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2018.godini

Rok za prijavu: 31.08.2018.god. К О Н К У Р С за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом. 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја…

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018.godini

Rok za prijavu: 01.10.2018.god. Predmet Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2018“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2018. godini i to: Putni troškovi – prevoz:   individualni  –    do   50.000,00 dinara…

Detaljnije

Javni poziv za ostvarivanje prava prvenstva zakupa državnog zemljišta

Rok za prijavu:13.09.2018.god. Право на подношење захтева имају сва заинтересована правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Општа мерила за оцену инвестиционог плана за улагања у сектор пољопривреднопрерађивачке индустрије су да се ради о улагању у нова основна средства (објекте и опрему), а која се не односе…

Detaljnije

Javni poziv za program izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije”Završi započeto”

Rok za prijavu: 07.09.2018.god. Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) објављује позив за подношење предлога програма/пројекaта: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије. Приоритет имају програми/пројекти који се односе на финансирање радова на отвореним спортским теренима и трибинама чија изградња је започета али није завршена, као и њихово стављање у употребу. Основни…

Detaljnije