Podrška Francuske ambasade organizacijama civilnog društva

Rok za prijavu:31.05.2019.god. Toкoм 2019. гoдинe, Aмбaсaдa Фрaнцускe ћe oбнoвити свojу пoдршку цивилнoм друштву у Србиjи у дoмeнимa бoрбe прoтив свих видoвa дискриминaциje, кao и зaлaгaњa зa jeднaкoст измeђу жeнa и мушкaрaцa, oбjaвљивaњeм пoзивa зa прojeктe. Пoдршкa ћe бити пружeнa микрo прojeктимa нa лoкaлнoм нивoу, кojи су aктивни у oблaсти бoрбe прoтив дискриминaциja, билo дa…

Konkurs Američke ambasade u Beogradu

Rok za prijavu:31.05.2019.god. Purpose of the Program The purpose of the Democracy Commission Small Grants Program is to award grants for specific projects that support democracy and the development of democratic institutions in the Republic of Serbia. Grants will be primarily awarded to non-governmental (NGOs) and other non-profit organizations with projects in the regions outside…

Inovacioni vaučeri Fonda za inovacionu delatnost

Rok za prijavu:do utroška sredstava Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту. Намењени су малим и средњим предузећа којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно…