Konkurs Art fondacije „Mladi 2018“

K O N K U R S “MLADI 2018” ZA DODELU TRI OTKUPNE NAGRADE MLADIM LIKOVNIM UMETNICIMA U DISCIPLINAMA: CRTEŽ, SLIKA, SKULPTURA ILI GRAFIKA I NAGRADA 10.000 EURA   II NAGRADA 5.000 EURA   III NAGRADA 3.000 EURA (bruto iznos) KONKURS SLATI NA ADRESU nisartfondacija@gmail.com PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU SVI MLADI UMETNICI DRŽAVLJANI SRBIJE OD…

Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća,vinove loze i hmelja

Rok za prijavu:15.11.2018.god. Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на: подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном; припрему земљишта за подизање производних засада. Право на подстицаје за подизање производних засада  има: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног…

Pravilnik za ostvarivanje podsticaja u stočarstvu

Rok za prijavu: 31.07.2018. god. Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне…

Konkurs za dodelu sredstava za plastenike u AP Vojvodini

Rok za prijavu: 15.05.2018.god. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini

Rok za prijavu:15.05.2018.god. 1.ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години.Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење…

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

Rok za prijavu: 30.04.2018.god. Овим правилником утврђују се услови и поступак за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом из буџета Завода за равноправност полова (у даљем тексту: Завод) и избор брачних парова, односно ванбрачних партнера (у даљем тексту: Учесници конкурса) којима ће бити додељена бесповратна средства…

Javni poziv za dodelu sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Rok za prijavu: 30.09.2018 god. I   IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA Podsticajna sredstva dodeljuju se Investitoru kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji. Podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova,  a sve u skladu sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji. Pravo na dodelu…

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018.godini

Rok za prijavu:30.11.2018 god. Намена и циљ програма Програм обуке за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина. Циљ обуке је одржање запослења код послодавца. Врсте обука Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог у складу…