Erasmus-Youth Dialogue projects

Rok za prijavu:01.10.2019.god. Projekti dijaloga mladih mogu biti u obliku sastanaka, konferencija, konsultacija i događaja. Ovi događaji promovišu aktivno učešće mladih u demokratskom životu u Evropi i njihovu interakciju sa donosiocima odluka. Rok 1. oktobar 2019.Fondacija Tempus @FondacijaTempus Erasmus+ What is the aim of this Action? This Action promotes the active participation of young people…

Javni poziv za projekte regionalnog razvoja u okviru programa Routes4U

Rok za prijavu:09.09.2019.god. The seven calls for proposals are launched in the framework of the Council of Europe-European Union Joint Programme “Routes4U – Fostering regional development through transnational Cultural Routes, heritage policies and practices”. Project proposals shall aim to produce an added value to the Cultural Routes of the Council of Europe programme and to…

Projekat jačanja partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva

Rok za prijavu:10.09.2019.god. Projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA), će raditi na jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u skladu sa lokalnim…

Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za unapređenje elektronske uprave

Rok za prijavu:19.08.2019.god. Želite da vaši građani dobiju brzu i sigurnu uslugu elektronskim putem? Da li vidite svoju opštinsku administraciju kao modernu i efikasnu, u službi svih njenih građana? Imate li ideje kako da pospešite ekonomski razvoj i rasteretite svoju administraciju? Onda je uređena elektronska uprava pravi put za vaš grad ili opštinu. Podnosilac prijave…

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019.godini

Rok za prijavu:19.07.2019.god. „У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује нови конкурс за доделу преосталих средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa…