Konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina

Rok za prijavu:15.11.2018.god. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-национале заједнице (у дањем тексту: Секретаријат), у складу са Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2018. години, финансира и суфинансира удружења са седиштем на територији АП Војводине, за програме и пројекте,у области основног и средњег образовања у АП Војводини у износу од 362.500,00динара и…

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje ravnopravnosti polova

Rok za prijavu:22.02.2018.god. Завод за равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном износу oд 2.500.000,00 динара (словима: двамилионаипетстотинахиљададинара) предвиђена Финансијским планом и програмом рада Завода за равноправност полова за 2018. годину – Подстицајни програми. Средства се додељују удружењима грађана/удружењима жена са територије АП Војводине која испуњавају услове, а баве се унапређењем положаја жена и равноправности…