ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC

ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC
ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC

Asocijacija DUGA je osnovana 2004 godine u Šapcu.

Uspesi koji su nam najbitniji jesu ostvareni pre svega u našem programu „Unapređenja sistema socijalne zaštite“. Do sada smo kroz osnovni akreditovani trening edukovali 1037 stručnih radnica i radnika sistema socijalne zaštite iz 146 Centara za socijalni rad (CSR) i 3 Centra za porodični smeštaj i usvojenje i još 206 njih prošlo je akreditovane napredne treninge. Uspostavili smo sistem upućivanja i izveštavanja između Asocijacije DUGA i Centara za socijalni rad, a u svakom gradu u Srbiji imamo bar po jednog edukovanog socijalnog radnika, psihologa i pravnika koji su prošli naše treninge za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama.

Drugi program Asocijacije DUGA jeste „Prevencija HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija“ (PPI). Svake godine kroz ovaj program pružimo usluge za oko 1200 klijenata i klijentkinja. Posedujemo svoju mobilnu medicinsku jedinicu i na teritoriji cele Srbije pružamo integrisane zdravstveno/socijalne usluge u sklopu kojih su: savetovanje i testiranje na HIV i PPI brzim testovima, psihosocijalna podrška, parnjačka edukacija, podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, upućivanje korisnika na institucije u kojima smo edukovali osobe za rad sa njima i praćenje klijenata i klijentkinja u institucije. Usluge pružamo, odlaskom na teren, putem skajpa, info telefona ili maila. U toku 2015 godine na teritoriji Srbije savetovali smo i testirali 7,8% svih savetovanih i testiranih osoba u zemlji, iako ovu uslugu pruža još 28 Zavoda i Instituta za javno zdravlje. Takođe, naši savetnici su od ukupnog broja izdatih HIV+ rezultata u 2015 godini izdali 8%. Sve osobe koje su kod nas saznale svoj HIV+ status sada su na terapiji i mi iskreno verujemo da smo im omogućili duži i kvalitetniji život, a znatno smanjili mogućnost da HIV prenesu drugima.

Treći program Asocijacije DUGA jeste „Ekonomsko osnaživanje“. U sklopu ovog program smo otvorili hostel koji posluje u skladu sa principima socijalnog preduzetništva.

Poslednja izmena Statuta Asocijacije DUGA, bila je u maju 2018 godine i naši sadašnji ciljevi su:
* Osnovni cilj:
Unapređenje ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba i njihovih porodica sa posebnim osvrtom na višestruko vulnerabilne populacije, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, kroz smanjenje nasilja i diskriminacije, obrazovanje, povećanje bezbednosti, pružanje podrške, ekonomsko osnaživanje, rodnu ravnopravnost i pružanje zdravstveno-socijalnih usluga.
* Specifični ciljevi:
1.Zalaganje za unapređenje sistema socijalne zaštite za LGBT osobe i njihove porodice, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

2.Zalaganje za unapređenje sistema zdravstvene zaštite u oblasti, prevencije HIV/AIDS-a, hepatitisa, polno prenosivih infekcija i tuberkoleoze, prevencije upotrebe psihoaktivnih supstanci i očuvanja mentalnog zdravlja za LGBT osobe i njihove porodice, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

3.Zalaganje za unapređenje sistema prosvete, obrazovanja i vaspitanja u cilju smanjenja vršnjačkog i digitalnog nasilja, diskriminacije i unapređenje ljudskih prava LGBT osoba, mladih, osoba koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, mladih u sukobu sa zakonom i osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

4.Zalaganje za povećanje bezbednosti, smanjenje nasilja i diskriminacije, porodičnog i vršnjačkog nasilja, digitalnog nasilja, promociji koncepta bezbednosne kulture, smanjenje rodno zasnovanog nasilja i zločina iz mržnje za LGBT osobe i njihove porodice, mlade, osobe treće dobi, osobe koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnike psihoaktivnih supstanci, osobe koje se bave seksualnim radom, mlade u sukobu sa zakonom i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

5.Zalaganje za unapređenje multisektorske saradnje na međunarodnom, nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou u cilju adekvatnijeg pristupa rešavanju problema LGBT osoba i njihovih porodica, mladih, osoba treće dobi, osoba koje su na institucionalnom smeštaju i bivše štićenike institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnika psihoaktivnih supstanci, mlade u sukobu sa zakonom, osoba koje se bave seksualnim radom i osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

6.Zalaganje za smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje, LGBT osoba, mladih, osoba treće dobi, osoba koje su na institucionalnom smeštaju i bivših štićenika institucionalnog smeštaja u sistemima socijalne zaštite, zdravstva i pravosuđa, korisnika psihoaktivnih supstanci, osoba koje se bave seksualnim radom, mladih u sukobu sa zakonom i osoba koje žive sa HIV/AIDS-om i to kroz razvoj socijalnog preduzetništva, zadrugarstva i podsticajnih mera za samozapošljavanje i zapošljavanje.

+381 (0)15 386 297
7 oktobar br. 1 Jevremovac , Šabac
15000
17559575
103406590
  • ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC
  • ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC
  • ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC
  • ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC
  • ASOCIJACIJA DUGA ŠABAC