GRAĐANSKE INICIJATIVE

GRAĐANSKE INICIJATIVE

Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje koje već 20 godina radi na osnaživanju građanskog društva kroz doprinos uspostavljanju i primeni vladavine prava i jačanja uticaja aktivnih građana i udruženja. Građanske inicijative svoje aktivnosti sprovode kroz dva programa: program javnih politika i program jačanja kapaciteta civilnog društva.

Javne politike

Građanske inicijative fokusirane su na praćenje i analizu delovanja države, usmerene na zakonodavstvo i sprovođenje politika u sferi građanske participacije. Građanske inicijative održavaju svoj pristup inkluzivnosti i snažnog umrežavanja da bi osigurale snažniji uticaj, sveobuhvatniji doprinos i bolju zastupljnost OCD. Uz to, ulažemo značajne napore da utičemo na javne politike koje se tiču podsticajnog okruženja za delovanje i razvoj civilnog društva – unapređenje mehanizama za saradnju sa državnim i organima lokalne samouprave, stvaranje uslova za finansijsku održivost i samostalnost OCD, vrednovanje volonterskog angažmana. Nastojimo da se primarne vrednosti civilnog društva (demokratija, ljudska prava i s njima povezanih vrednosti ) prihvate i poštuju u zakonodavstvu i praksi. Takođe, nastojimo da naše delovanje učinimo otvorenijim i odgovornijim razvijajući sistem kvalitata rada u OCD. Paralelno, radimo na sveobuhvatnoj reformi obrazovnog sistema, prevashodno, kroz predmet Građansko vaspitanje.

GI su aktivna članica različitih lokalnih, nacionalnih i regionalnih mreža: Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (Balkans Civil Society Development Network), Mreže građana Centralne i Istočne Evrope (Central and Eastern European Citizens Network CEE CN), Vodeća organizacija u konzorcijumu Mreže sektorskih organizacija za programiranje IPA za OCD u Srbiji u sektoru: civilno društvo, mediji i kultura (SEKO), Kuće ljudskih prava (KLJP), Federacije nevladinih organizacija Srbije (FENS), Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada (NAPOR), KOCID, Mreže protiv siromaštva koja okuplja OCD aktivne u oblasti socijalne inkluzije i socijalne zaštite itd.

Program jačanja kapaciteta

Zbog svog dugogodišnjeg iskustva i zalaganja za razvoj civilnog društva, Građanske inicijative su prepoznate od strane donatora, partnera i zajednice. Aktivnosti ovog Programa osmišljene su da podstaknu paralelni rad i sinergiju na jačanju kapaciteta OCD, institucija I pojedinaca/ki.

Od 2014.godine funkcionišemo i kao Resursni centar TACSO projekta (Technical Assistance Civil Society organizations)u Srbiji u okviru koga prikupljamo, objavljujemo i distribuiramo informacije od značaja za rad OCD, svim raspoloživim kanalima komunikacije; dajemo savete i tehničku podršku; realizujemo treninge i seminare na različite teme; asistiramo u umrežavanju organizacija i pripremamo godišnji pregled izvora kroz mogućnosti za finansiranje koji je o dove godine prerastao u onlajn platform koja će konstantno ažurirati i u svakom trenutku nuditi pravovremene i konkretne informacije o mogućim izvorima finansiranja i dostupnim konkursima.

011/3284-188
Kneza Miloša 4, Beograd
11000
17230280
100064099