PROTECT CHEM DOO BEOGRAD

PROTECT CHEM DOO BEOGRAD

Protect chem d.o.o. je osnovan kao malo porodično preduzeće 2014. Ubrzo, zahvaljujući angažovanju renomiranih eksternih saradnika, zauzeli smo značajno mesto u oblasti konsaltinga u vezi sa poslovanjem i upravljanjem kako u zemlji tako i u regionu.
Dugogodišnje angažovanje i praktično iskustvo u raznim privrednim delatnostima naših zaposlenih, doprinosi da damo brze i adekvatne odgovore na pitanja koja svakodnevno dobijamo od naših klijenata. U saradnji sa našim stalnim saradnicima možemo ponuditi sledeće usluge:

IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE SISTEMA MENADŽMENTA:
Možemo Vam obezbediti profesionalnu konsultantsku pomoć u implementaciji i održavanju različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 13485, ISO 22000, ISO 15189). Konsultantska usluga obuhvata:
-snimanje postojećeg stanja,
-priprema, planiranje aktivnosti,
-obuke zaposlenih, definisanje organizacione strukture, ciljeva i procesa,
-izrada dokumentacije,
-uvođenje dokumentacije u primenu,
-organizovanje i sprovođenje interne provere,
-priprema za ocenjivanje i sertifikaciju,
-pomoć pri izboru konsultantske kuće.
Sertifikacija za sisteme menadžmenta kvalitetom 9001 i životnom sredinom 14001 koja je sprovedena prema starim izdanjima standarda, prestaje da važi 14.09.2018. godine, zbog čega su sertifikovani klijenti obavezni da prilagode svoje sisteme menadžmenta sa novim izdanjima standarda do navedenog roka. Učinite to na vreme i sa proverenim konsultantima.

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE:
U skladu sa Zakonom o hemikalijama snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije. Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede poljoprivredne apoteke, maloprodajni objekti u kojima se stavljaju u promet hemikalije, snabdevači koji stavljaju u promet hemikalije u količini manjoj od 100 kg godišnje, snabdevači koji godišnje stavljaju u promet hemikalije koje izazivaju zabrinutost u količini manjoj od 100 kg za supstancu ili za smešu koja sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost. Shodno gore navedenom nudimo Vam usluge:
1. Izrade dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji);
2. Stručna podrška u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
3. Izradu bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
4. Vođenje zakonski propisane evidencije, i izrada etkiketa u skladu sa aktuelnim propisima,
5. Izrada dokumentacije radi dobijanja dozvole za promet naročito opasnih hemikalija,
6. Sprovođenje procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
7. Stručna pomoć u dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
8. Stručna pomoć u sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije; sprovođenje ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.
9. Pomoć za izveštavanje, evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.
10. Puna stručna podrška prilikom svakog inspekcijskog nadzora, gde ćemo kao Vaše odgovorno Lice sarađivati sa nadležnim Ministarstvom za zaštitu životne sredine.

ZAŠTITA OD POŽARA:
1. Poslovi stručnog lica odgovornog za sprovođenje mera ZOP-a (zaštite od požara) Prema članu 28. Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS, br. 111/2009) vlasnici, odnosno korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupštine zgrada, odnosno saveti zgrada u stambenim objektima treba da donesu Pravila zaštite od požara. Formiranje normativnh akata u oblasti ZOP-a:
• Pravila zaštite od požara, sa planom evakuacije i
• Program obuke ZOP-a,
2. Organizovanje i sprovođenje obuka svih zaposlenih iz oblasti ZOP-a
3. Organizovanje servisiranja PP aparata, merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode
u hidrantskoj mreži za gašenje požara, nabavka potrebne opreme i sredstava za gašenje požara, sredstava za ličnu zaštitu.
4. Puna stručna podrška prilikom svakog inspekcijskog nadzora u objektu

064/07 80 339
Jelenka Mihajlovića 1/19, Beograd
11000
21015156
108517854