CRVENI KRST SMEDEREVO
Duži opis firme

Crveni krst Smederevo je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija. Misija organizacije je da olakšava ljudsku patnju, sa zadacima da pruža pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških i drugih nesreća; spasava ugrožene živote i zdravlje ljudi; širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu; preventivno deluje i prosvećuje građane u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite; unapređuje humanitarne vrednosti u društvu; u slučaju stanja potrebe pruža socijalnu zaštitu i zbrinjavanje. U obavljanju aktivnosti usmerenih na ostvarivanje ciljeva i izvršavanje zadataka, organizacija deluje u skladu sa osnovnim principima: humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti. Organizacija, u ostvarivanju ciljeva zadataka, pomaže svim ljudima bez bilo kakve posredne ili neposredne diskriminacije po bilo kom osnovu. Dom Crvenog krsta Smederevo u Maloj Krsni je ustanova nastala pod okriljem Crvenog krsta Smederevo, koja posluje u skladu sa njegovim vrednostima i principima. Dom Crvenog krsta je neprofitna organizacija sa jasnim socijalnim ciljem da se pomogne i poboljša kvalitet života pripadnika najugroženijih kategorija stanovništva. Osnovna delatnost Doma Crvenog krsta je socijalnog tipa i odnosi se na zbrinjavanje (pružanje usluge smeštaja, ishrane i radno okupacione terapije) lica iz najugroženijih kategorija stanovništva. Dom Crvenog krsta radi kao Prihvatilište za zbrinjavanje lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe, jer im je iz različitih razloga onemogućeno da zadovoljavaju egzistencijalne potrebe, te im je neophodna organizovana društvena pomoć, u cilju rešavanjaproblema i savladavanja takvog stanja. Dakle, u pitanju su lica koja su materijalno i/ili stambeno neobezbeđena, lica sa društveno neprihvatljivim oblicima ponašanja (skitnja, prosjačenje, alkoholizam, narkomanija i slično), odrasla i stara nezbrinuta lica, lica koja moraju biti smeštena van svoje porodice, kao i druga lica kojima je neophodno hitno zbrinjavanje. Dom Crvenog krsta realizuje i program Narodne kuhinje, u okviru koga se pripremaju i distribuiraju obroci za socijalno ugrožena lica sa teritorije opštine Smederevo. Dom Crvenog krsta ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo i po tom osnovu obavlja poljoprivrednu delatnost, koja obuhvata: uzgajanje povrća pod plastenicima ukupne površine 10 ari (paradajz, paprika, krastavac), uzgajanje voća (jabukar površine 40 ari), tov svinja (farma kapaciteta 400 komada) i živine (farma za tov pilića kapaciteta 500 komada).
– Crveni krst Smederevo: Ul. Kralja Petra I 22, 11300 Smederevo
– Dom Crvenog krsta: Ul. Kralja Petra I bb, 11313 Mala Krsna

Radno vreme:
– Crveni krst Smederevo: radnim danima od 07:00 do 15:00 časova
– Dom Crvenog krsta: svakog dana od 06:00 do 18:00 časova

Telefon
026/4622-543, 026/731-106, 062/8030-871
Adresa firme
Crveni krst Smederevo: Ul. Kralja Petra I 22, Smederevo
PTT broj
11300
Matični broj
07164521
PIB
101925715