DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU PROKUPLJE
Duži opis firme

Друштво за церебралну и дечју парализу Прокупље је удружење које окупља особе са инвалидитетом, последицама церебралне и дечје парализе, чланова уже породице (родитељ, браћа, сестре или старатељ), и стручњака који се баве овом проблематиком ради остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом.
Област остваривања циљева Друштва је унапређење свих видова инвалидске заштите, подизање квалитета живота чланова-особа са инвалидитетом и њихових породица и пружање  организоване помоћи и заштите права и интереса особа са инвалидитетом.
Ради остваривања својих циљева Друштво:
 окупља особе са последицама церебралне и дечије парализе ради  заштите  њихових права и интереса;
сарађује, иницира и помаже у раду надлежних служби, органа, установа и организација на стварању услова и могућности за здравствену заштиту,  социјалну заштиту, образовање, запошљавање, као и свих других потребних видова заштите чланова;
пружа помоћ чланству и њиховим породицама у коришћењу законских права која су предвиђена у свим областима живота и позитивним законским прописима;
предлаже надлежним органима доношење мера и прописа ради проширења и унапређење система заштите и бриге о свим члановима, који су у стању потребе, а све у циљу превентиве, ране дијагностике, правилног разврставања, предшколског и основношколског образовања ових категорија инвалидних чланова као и дневним и трајним збрињавањем чланова;
информисање чланства путем средстава јавног информисања, организовања округлих столова и трибина, предавања за родитеље  стручњаке и на друге погодне начине ( организовање » Недеље   солидарности « и сл.), пропагира идеје раног откривања особа са последицама церебралне и дечије парализе, правовременог лечења и рехабилитације, школовања и професионалног оспособљавања као и свих других видова помоћи особи са инвалидитетом, породици, друштвеној заједници у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом;
сарађује са универзитетима, школама стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству, које се баве заштитом и правима особа са инвалидитетом;
врши све остале послове, који проистичу из позитивно правних прописа, одлука и аката надлежних органа и осталих субјеката у систему друштвене бриге о особама са инвалидитетом.

Telefon
027/333-802
Adresa firme
Trg Topličkih junaka br. 16,Prokuplje
PTT broj
18400
Matični broj
28165714
PIB
108868147